• ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า-ในคน
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย
   : เลขที่ 148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
   : 0 5379 3149-50
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น
   : ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
   : 0 4324 2871-3
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา
   : ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   : 0 4424 1522, 0 4425 8713 และ 0 4429 5868 ต่อ 116
  • โรงพยาบาลปกเกล้า จ.จันทบุรี (งานไวรัสและภูมิคุ้มกัน)
   : ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
   : 0 3901 4747
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ภาควิชาจุลชีววิทยา)
   : เลขที่ 2 ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
   : 0 2411 3111 และ 0 2411 0263
  • คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาควิชาจุลชีววิทยา)
   : เลขที่ 110 ถนนอินทรวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
   : 0 5394 5422-4
  • ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
   : ตึก อปร. ชั้น 11 ห้อง 1114/3 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
   : 0 2256 4333 ต่อ 3576
  • สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
   : เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
   : 0 2252 0161-4 ต่อ 127
 • ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า-ในสัตว์
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน) จังหวัดลำปาง
   : ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
   : 0 5422 1476 0 5422 6978
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง) จังหวัดพิษณุโลก
   : เลขที่ 9 หมู่ที่ 15 ถนนพิษณุโลก - หล่มศักดิ์ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
   : 0 5531 2069-72
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
   : ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
   : 0 43 262050 043 261165-6
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จังหวัดสุรินทร์
   : บ้านตระงอล ถนนสุรินทร์ ? ปราสาท กม. 13 หมู่ที่ 9 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
   : 0 4454 6104
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   : เลขที่ 124/2 หมู่ที่ 7 ถนนทุ่งสง ?ห้วยยอด ตำบลที่วังอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
   : 0 7577 0008-9 0 7577 0128-30
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
   : เลขที่ 844 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
   : 0 3874 2116-9
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี
   : เลขที่ 126 หมู่ที่ 10 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
   : 0 3222 8419 0 3222 8379
  • สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
   : 50/2 เกษตรกลาง-แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   : 0 2579 8908 ถึง 14