แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า และคำถามที่พบบ่อย (ปรับปรุง 2559)
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่มีความรุนแรงมาก ผู้มีอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย ดังนั้นการป้องกันรักษาผู้สัมผัสโรคจึงมีความสำคัญอย่างมาก
คู่มือระบบ ร.36 - สำหรับสถานบริการ -- ฉบับปรับปรุง
เป็นคู่มือสำหรับผู้ใช้งานสำหรับผู้กรอกข้อมูลของ โรงพยาบาล และ สถานบริการ
คู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า - ฉบับปรับปรุง 2558
คู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเล่มนี้ได้พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน การสร้างพื้นที่ปลอดโรค ซึ่งสาธารณสุข ปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสู่การประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป
ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า
ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นเอกสารวิชาการที่ได้ระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ที่จำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
ยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประทศภายในปี2536 (ค.ศ.2020) จัดทำโดย สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชนคนเลี้ยงสุนัข
ประชาชน คือ บุคคลที่จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ คู่มือประชาชนคนเลี้ยงสุนัขเล่มนี้จะช่วยให้ความรู้กับประชาชนในการเลือก เลี้ยง และปฏิบัติตัวกับสุนัขอย่างถูกต้อง
แนวทางการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ รายชื่อพื้นที่เสี่ยง แนวทางการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยยตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าภาพจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี