โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ***
30 พฤศจิกายน 2542

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติรวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ดังนั้นเพื่อสนองพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ดังกล่าว เห็นควรดำเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี      

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เห็นผลเป็นรูปธรรมตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรับเป็นรองประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ รัฐบาลจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
- หนังสือนำส่งแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปี 2561
- หนังสือกรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561
- คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 214/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 ปี 2560
- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ปี 2560
- แผนยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปี 2560
- หนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0422.5/ว72 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
- หนังสือกรมควบคุมโรคที่ สธ 0422.5/ว348 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
- แนวทางการค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560
- แบบฟอร์ม Rabies 1 ปี 2560
- แบบฟอร์ม Rabies 2 ปี 2560
- แบบฟอร์ม Rabies 3 ปี 2560
- แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า : ปีงบประมาณ 2561
- แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน : ปีงบประมาณ 2562
หนังสือจากหน่วยงานอื่นๆ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ประกาศกำหนดท้องที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ในสัตว์) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม มท 0810.5/ว.617 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมปศุสัตว์ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด / ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศกำหนดท้องที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ในสัตว์) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัคว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ครอบคลุมทุกจังหวัด พ.ศ.2560-2563)
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรียน ผวจ. เรื่อง แนวทางการดำเนินงานฯ ของ อปท. (มท 0810.5/ว.617 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560) ปี 2560
การประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards
- หนังสือกรมควบคุมโรคที่ สธ 0422.5/ว2179 (24 ส.ค.2560) เรียน สคร/สปคม (Thailand Rabies Awards 2017)
- หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0422.5/ว628 (28 ส.ค.2560) เรียน สสจ. (Thailand Rabies Awards 2017)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/13003 (31 ก.ค.2560) (Thailand Rabies Awards 2017)
- โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2017 (Thailand Rabies Awards 2017)
- คำสั่งคณะอนุกรรมการด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น (Thailand Rabies Awards 2017)
- เกณฑ์การประเมินผลงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2560 (Thailand Rabies Awards 2017)
- ขั้นตอนและระยะเวลาในการประกวดฯ (Thailand Rabies Awards 2017)